Algemene voorwaarden

Randstad Rioolservice

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Randstad Rioolservice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Randstad Rioolservice gevestigd aan de van Poelgeestlaan 13 te Koudekerk aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27331176;
b. klant: de partij die met Randstad Rioolservice een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Randstad Rioolservice;
d. locatie: de locatie waar Randstad Rioolservice in opdracht van de klant werkzaamheden dient uit te voeren;
e. producten: alle goederen en materialen die Randstad Rioolservice in het kader van de overeenkomst aan de klant levert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Randstad Rioolservice en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Randstad Rioolservice vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Randstad Rioolservice niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Randstad Rioolservice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5. Randstad Rioolservice heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Randstad Rioolservice zijn vrijblijvend.
3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Randstad Rioolservice opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Randstad Rioolservice zijn aanbod of offerte baseert.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, het aanbod, overeenkomsten en formulieren binden Randstad Rioolservice niet.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Randstad Rioolservice niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. De door Randstad Rioolservice aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Randstad Rioolservice en mogen zonder toestemming van Randstad Rioolservice niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. De auteursrechten op offertes en ter beschikking gestelde documenten berusten bij Randstad Rioolservice.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Randstad Rioolservice.

Artikel 5. Afzeggen van een afspraak
5.1. Indien de klant een met Randstad Rioolservice gemaakte afspraak afzegt op de dag van de afspraak of indien Randstad Rioolservice niet op het overeengekomen tijdstip de toegang wordt verleend tot de locatie, dan heeft Randstad Rioolservice het recht voorrijkosten aan de klant in rekening te brengen.
5.2. Indien Randstad Rioolservice het probleem bij de klant heeft vastgesteld, met de klant een nieuwe afspraak heeft gemaakt om (reparatie)werkzaamheden uit te voeren en/of om nieuwe producten te leveren en te monteren en de klant deze nieuwe afspraak afzegt, dan heeft Randstad Rioolservice het recht voor de eerste afspraak, waarbij het probleem is vastgesteld, een factuur te sturen naar de klant bestaande uit de voorrijkosten en 1 uur arbeid.
5.3. Afspraken dienen telefonisch afgezegd te worden.

Artikel 6. Tarieven
6.1. Alle aan de klant kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn inclusief btw.
6.2. Indien door Randstad Rioolservice loodgieterswerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan worden te allen tijde aan de klant voorrijkosten en ten minste 1 uur arbeid in rekening gebracht.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Randstad Rioolservice zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2. Randstad Rioolservice heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
7.3. Randstad Rioolservice voert de werkzaamheden uit binnen zijn normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.4. Randstad Rioolservice heeft het recht op de locatie handelsreclame aan te brengen.
7.5. Op verzoek van de klant worden onderdelen die vervangen zijn aan de klant ter beschikking gesteld.
7.6. Na de uitvoering van de opdracht tekent de klant de werkbon waarin de uitgevoerde werkzaamheden en de eventuele geleverde producten staan omschreven.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant
8.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Randstad Rioolservice tijdig de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. toegang tot de locatie;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Randstad Rioolservice en voldoende ruimte voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
d. alle informatie over de locatie die voor Randstad Rioolservice van belang kan zijn;
e. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water.
8.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Randstad Rioolservice verstrekte gegevens en informatie.
8.3. De klant zal Randstad Rioolservice alle noodzakelijke medewerking dienen te verlenen voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder wordt ook verstaan dat de locatie goed bereikbaar is.
8.4. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het Randstad Rioolservice onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
8.5. De in, op en boven de locatie aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door Randstad Rioolservice kunnen belemmeren, moeten door de klant voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van Randstad Rioolservice ontstaat en/of de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan zullen de kosten hiervan door Randstad Rioolservice aan de klant in rekening worden gebracht.
8.6. De klant is verplicht een geleverd product overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en de meegeleverde gebruiksaanwijzing of gegevens gebruiksinstructies stipt op te volgen.
8.7. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
8.8. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Randstad Rioolservice heeft voldaan of onrechtmatig jegens Randstad Rioolservice handelt, dan heeft Randstad Rioolservice het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Randstad Rioolservice het recht zijn werkzaamheden op te schorten.
8.9. Indien de locatie verontreinigd is of milieubelastende stoffen en/of asbest bevat, dan komt dat volledig voor risico van de klant en is de klant aansprakelijk voor alle schade die Spoedloodgieters.nl daardoor lijdt.

Artikel 9. Meerkosten
9.1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Randstad Rioolservice bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden. De meerkosten omschreven in dit artikel komen voor rekening van de klant.
9.2. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
9.3. Randstad Rioolservice mag een vast overeengekomen prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Randstad Rioolservice, dat in redelijkheid niet van Randstad Rioolservice mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. De klant wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de verhoging, dan heeft Randstad Rioolservice het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. De werkzaamheden die tot het moment van de ontbinding zijn uitgevoerd zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling dient te geschieden onverwijld na het uitvoeren van de werkzaamheden:
a. middels pinbetaling; of
b. contant.
10.2. Stuurt Randstad Rioolservice de klant een factuur, dan dient de klant de factuur te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
10.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant de wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde aanmaning waarin de klant wordt verzocht het openstaande factuurbedrag binnen 8 dagen te betalen, dan kan Randstad Rioolservice de vordering uit handen geven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Randstad Rioolservice maakt om de vordering te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Randstad Rioolservice op de klant onmiddellijk opeisbaar.
10.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Randstad Rioolservice, totdat alle vorderingen die Randstad Rioolservice op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
11.2. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Randstad Rioolservice niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Randstad Rioolservice gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Randstad Rioolservice op volledige schadevergoeding.
11.3. Indien Randstad Rioolservice gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Randstad Rioolservice toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Randstad Rioolservice zich bevinden.
11.4. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Randstad Rioolservice daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Randstad Rioolservice.
11.5. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Randstad Rioolservice toekomende rechten onverlet.

Artikel 12. Conformiteit
12.1. Randstad Rioolservice staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13. Garantie en klachten
13.1. Op ontstoppingswerkzaamheden wordt een garantie verleend van 1 maand.
13.2. Indien gedurende de garantieperiode een nieuwe verstopping is ontstaan op dezelfde locatie waar Randstad Rioolservice ontstoppingswerkzaamheden heeft uitgevoerd, dan zal Randstad Rioolservice deze nieuwe verstopping kosteloos verhelpen. Het uitvoeren van garantiewerkzaamheden verlengt de garantie niet.
13.3. Artikel 13.2 is niet van toepassing en voor het verhelpen van de nieuwe verstopping worden kosten aan de klant in rekening gebracht indien de nieuwe verstopping is veroorzaakt door een handelen en/of nalaten van de klant of een derde.
13.4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk na de uitvoering van de opdracht aan Randstad Rioolservice kenbaar te worden gemaakt.
13.5. Klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen en een garantieclaim wordt afgewezen indien:
a. de klant het (op)geleverde niet op de juiste wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
b. de klant of een door de klant ingeschakelde derde reparaties en/of werkzaamheden aan het (op)geleverde heeft uitgevoerd;
c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen of uitzonderlijke weersomstandigheden;
d. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of onvermijdelijke afwijking;
f. er sprake is van een gebrek aan het (op)geleverde dat is veroorzaakt door een werk dat en/of een zaak die niet door Randstad Rioolservice (op)geleverd is.
13.6. Na het indienen van de klacht dient de klant Randstad Rioolservice de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Randstad Rioolservice slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Uitvoeringtermijn
14.1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Randstad Rioolservice en de klant een uitvoeringstermijn is overeengekomen, dan geldt deze uitvoeringstermijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Randstad Rioolservice biedt ten aanzien van afgesproken uitvoeringstermijnen geen enkele garantie en niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Randstad Rioolservice.
14.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Randstad Rioolservice ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat Randstad Rioolservice de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.
14.3. Als een termijnoverschrijding dreigt, zal Randstad Rioolservice de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Randstad Rioolservice kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
15.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Randstad Rioolservice is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Randstad Rioolservice tegen alle aanspraken ter zake.
15.3. Adviezen worden door Randstad Rioolservice naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch Randstad Rioolservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Randstad Rioolservice, maakt.
15.4. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Randstad Rioolservice kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Randstad Rioolservice daardoor lijdt.
15.5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het (op)geleverde, sluit Randstad Rioolservice iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
15.6. Randstad Rioolservice is niet aansprakelijk voor schade indien de klant de producten verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies.
15.7. Randstad Rioolservice is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Randstad Rioolservice werkzaamheden verricht.
15.8. Randstad Rioolservice is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.9. Randstad Rioolservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, reputatieschade, waterschade en opgelegde boetes.
15.10. Indien Randstad Rioolservice aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Randstad Rioolservice beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Randstad Rioolservice gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Randstad Rioolservice beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de vergoeding die de klant betaald heeft voor de opdracht of voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Randstad Rioolservice vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Randstad Rioolservice kan aanwenden, met dien verstande dat bij de koop van een product een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Randstad Rioolservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: verkeersbelemmering, diefstal, brand, ongevallen, weersomstandigheden, terrorisme, oorlog, rellen, natuurrampen, beperkingen opgelegd door derden of de overheid, energiestoring, internetstoring, storing in het e-mailverkeer, bedrijfsstoringen en overheidsmaatregelen.
16.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Randstad Rioolservice.
16.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Randstad Rioolservice de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding
17.1. Randstad Rioolservice is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Randstad Rioolservice bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of aan een andere gevaarlijke situatie;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen.
17.2. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, op de klant de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Randstad Rioolservice het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Randstad Rioolservice op schadevergoeding.
17.3. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Randstad Rioolservice niet nakomt of Randstad Rioolservice vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Randstad Rioolservice adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Randstad Rioolservice het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Randstad Rioolservice op schadevergoeding.
17.4. Voorts is Randstad Rioolservice bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Randstad Rioolservice de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van Randstad Rioolservice op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Randstad Rioolservice gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Randstad Rioolservice zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Randstad Rioolservice niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 19. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
19.1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Randstad Rioolservice worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Randstad Rioolservice gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Randstad Rioolservice zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
19.2. Op alle met Randstad Rioolservice gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.